Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności


Wersja obowiązująca od 25 maja 2018r.

Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wioleta Adamek Movax z siedzibą w Krakowie (31-463) przy ul. Kryniczna 19/48, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowie NIP: 675-122-16-67, REGON:121481460. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Może się Pani/Pan skontaktować ze sklepem kacper-i-matylda.pl za pośrednictwem następującego adresu e-mail: info@kacper-i-matylda.pl

Cel przetwarzania Pani/Pana Danych:
2. Sklep kacper-i-matylda.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Serwisu,
b) badania Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług,
c) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
d) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych kacper-i-matylda.pl,
e) wywiązania się przez kacper-i-matylda.pl z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.,
f) marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, z którymi kacper-i-matylda.pl współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie w oparciu o odrębnie udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy kacper-i-matylda.pl lub ww. podmiotów trzecich,
wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późń. zm.) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej "RODO".

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana Danych:
4. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w celu wykonania postanowień Regulaminu Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); w przypadku, gdy Pani/Pan zakłada w Serwisie Konto, to umowa umożliwiająca korzystanie z tego Konta stanowi dla kacper-i-matylda.pl podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych niezbędnych do realizacji usług wskazanych w Regulaminie (np. danych podanych przez Panią/Pana podczas procesu rejestracji w Serwisie) - kacper-i-matylda.pl bez możliwości przetwarzania tych danych nie jest w stanie zapewnić Pani/Panu realizacji usług, lub
b) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez kacper-i-matylda.pl lub podmioty trzecie, z którymi kacper-i-matylda.pl współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie - tj.: i) marketingu produktów lub usług, ii) prowadzenia statystyk i analiz lub iii) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych kacper-i-matylda.pl (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), lub
c) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na kacper-i-matylda.pl na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), lub
d) w tych przypadkach gdy jest to wymagane - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Odbiorcy Pani/Pana Danych:
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

a) podmioty, do których Pani/Pan kieruje swoje zamówienie za pośrednictwem Serwisu – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana Dane Osobowe innym użytkownikom Serwisu – Sprzedającym wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji, w tym wysyłką Towaru. Temu użytkownikowi Serwisu – Sprzedającemu, u którego Pani/Pan zamówił Towar udostępniane są za pośrednictwem Serwisu wyłącznie takie Pani/Pana dane jak: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu, adres e-mail;
b) podmioty, z którymi kacper-i-matylda.pl współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi lub towarami oferowany za pośrednictwem Serwisu – w tym w zakresie umożliwienia dokonywania płatności, jak również marketingu towarów i usług; potencjalne płatności zawsze są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców;
c) podmioty współpracujące z kacper-i-matylda.pl dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również udoskonalania Serwisu, świadczenia usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
d) podmioty świadczące na rzecz kacper-i-matylda.pl czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
e) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
f) inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których kacper-i-matylda.pl prowadzi swoją działalność.
Okres przetwarzania Pani/Pana Danych:
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pani/Pan uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Serwisu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jest Pani/Pan tym Regulaminem związana/ny, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Panią/Pana z posiadania konta w Serwisie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych kacper-i-matylda.pl lub podmiotów trzecich, z którymi kacper-i-matylda.pl współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych:
Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale może być przesłane przez Panią/Pana do kacper-i-matylda.pl na następujący adres e-mail: info@kacper-i-matylda.pl

Prawo dostępu do Danych:
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Panią/Pana wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo żądania usunięcia Danych:
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) Pani/Pana Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofnęła/cofnął Pani/Pan zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
c) wniosła/wniósł Pani/Pan na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
d) Pani/Pana Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) Pani/Pana Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
f) Pani/Pana Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych:
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:

a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia Danych:
11. Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia dostarczonych przez Panią/Pana Danych Osobowych, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana Dane Osobowe, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma Pani/Pan prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia sprzeciwu:
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją i przetwarzanie: a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w pkt a) lub b) powyżej. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo wniesienia skargi:
13. W trybie art. 77 RODO, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do kacper-i-matylda.pl, tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z Pani/Pana potrzebami.

Obowiązek podania Danych
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do założenia przez Panią/Pana Konta w Serwisie, korzystania z Konta w Serwisu oraz otrzymywania informacji.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:
15. Jednocześnie informujemy, że wobec Pani/Pana nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią /Pana wpływają.

POLITYKA COOKIES
I. Administrator wykorzystuje pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w Serwisie. Administrator wykorzystuje również adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Informacje o tym, w jaki sposób Pani/Pan korzysta z naszego Serwisu, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Pani/Pana lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników lub inne osoby fizyczne. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik Serwisu lub inna osoba fizyczna, korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowanie i optymalizację działania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu,
c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
d) personalizacji przekazów marketingowych,
e) dbałość o poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu
II. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik lub inna osoba fizyczna korzysta z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. W ramach Serwisu stosowane są m.in. następujące rodzaje plików cookies:

Rodzaj Opis
Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne Są ważne dla działania Serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności Serwisu, bez nich Serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, 
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności Serwisu, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, 
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom Serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo
Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniany jest Serwis, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie Serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas w okresie, którego cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Rodzaj Opis
Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookies) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

C. Ze względu na pochodzenie plików cookies:

Rodzaj Opis
Cookie własne (first-party cookie) Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela Serwisu
Cookie zewnętrzne (third-party cookie) Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Serwisu
Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora Serwisu za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera administratora Serwisu, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies Administratora Serwisu.

D. Ze względu na cel, któremu służą:

Rodzaj Opis
Konfiguracja serwisu Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Serwisu
Uwierzytelnianie Umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje Serwisu
Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach Serwsiu. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy umożliwiają sprawne działanie samego Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem funkcji
Reklamy umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizowanie reklam, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (domeny)
Lokalizacja Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analiza i badania, audyt oglądalności Umożliwiają administratorowi Serwisu lepiej zrozumieć preferencje jego użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj Opis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badające Wykorzystywane do monitorowania zachowań użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

III. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym wykorzystywanym do korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu lub inna osoba fizyczna może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Korzystając z Serwisu, pomimo braku dokonania zmiany tych ustawień każdy z użytkowników wyraża zgodę na korzystanie m.in. przez Administratora Serwisu z plików cookies oraz umieszczanie ich w urządzeniu końcowym wykorzystywanym do korzystania z Serwisu zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, za pośrednictwem, której korzysta z Serwisu. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Administrator informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej w Serwisie. W Serwisie wykorzystywane są również cookies zamieszczane przez Użytkowników lub innych partnerów Serwisu, umożliwiające m.in. personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

V. kacper-i-matylda.pl korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które mogą wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

a) monitorowanie ruchu w Serwisie;
b) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Pani/Pan korzysta z Serwisu i umożliwiają kacper-i-matylda.pl ciągłe doskonalenie oferowanych usług;
c) poznanie liczby anonimowych użytkowników Serwisu;
d) weryfikowanie, jak często Pani/Panu pokazywana jest wybrana treść;
e) analizowanie, jak często Pani/Pan wybiera lub jest zainteresowana/y danym produktem lub usługą;
f) umożliwienie lub ułatwienie dokonywania płatności;
g) integracja z portalami społecznościowymi.
VI. W ramach działania Serwisu Administrator korzysta również z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych oraz Google Optimize usługi mającej na celu poprawę funkcjonowania Serwisu, tworzenie raportów dotyczących testowanych wersji oraz stron Serwisu, tj. narzędzi udostępnianych przez Google, Inc. ("Google"). Administrator informuje użytkowników, że produkty Google, w tym Google Analytics również wykorzystują pliki cookies. Więcej szczegółów na ten temat może Pani/Pan znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla administratora Serwisu oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach Serwisu lub korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może uniemożliwić Google jak również każdemu innemu podmiotowi zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach końcowych. (możliwość taka jest udostępniana m.in. tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Funkcje reklamowe Google Analytics włączone w Serwisie to:

• remarketing z wykorzystaniem Google Analytics;
• raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
• raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
• zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
Korzystając z Serwisu, bez uprzedniego dokonania zmiany ustawień, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez każdy z podmiotów, który wykorzystuje cookies, w tym przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Polityka prywatności obowiązująca do 25.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl